Ubytovací řád

 

 1. Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 2. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 3. Klíče přiložené ke klíči od pokoje slouží zároveň k odemykání dveří 
  1. od hlavního vchodu do penzionu
  2. od vchodu do lyžárny
  3. od skřínky v lyžárně
 4. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat od 16:00 do 20:00 hodin, pokud nebyla tato hodina s odpovědným vedoucím sjednána jinak. Pokoje je nutné v den odjezdu uvolnit do 10:00.
 5. Host je povinen být ohleduplný vůči ostatním hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat stanovení tohoto ubytovacího řádu. Při vstupu do pokoje je host povinen přezout se do vlastní domácí obuvi.
 6. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.
 7. Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22.00 do 7.00 hodin.
 8. V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoli instalace.
 9. Na pokoji a ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2000 Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z pokoje.
 10. Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován z pokoje.
 11. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře aby nedošlo k vniknutí cizích osob do penzionu. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení odpovědnému vedoucímu a uhradit škodu tímto způsobenou.
 12. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.
 13. Věci vnesené do penzionu a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.
 14. Jako místo určené pro odkládání věcí, které mají vyšší hodnotu - například peníze, cennosti, šperky a podobně - je určen trezor v kanceláři odpovědného vedoucího. Toto se týká penzionu včetně jeho parkoviště, které není hlídané.
 15. V případě hrubého porušení provozního řádu, má provozní penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytování služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytované ubytovací a stravovací služby.

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Provozovatel a odpovědný vedoucí
Marek Šleis
723 626 250

 

Tísňové volání
První pomoc
Hasiči
Policie
Horská služba
112
155
150
158
376 397 273